HEBBEN IN FRANS

Vertaling van Hebben in het Frans

Uitslagen: 264915, Tijd: 0.0883

Voorbeelden van het gebruik van Hebben in een zin en hun vertaling

Ze hebben een satellietantenne.
Ils ont une parabole.
Alleen staten hebben het recht lid van de organisatie te worden.
Seuls les États disposent du droit de devenir membre de l'organisation.
Ze hebben Bob.
Ils ont Bob.
De Trey Street Deuces hebben de baskets, de Nortenos de tribune.
Les Trey Street Deuces ont les paniers, les Norteños les gradins.
We hebben geweldige foto's genomen.
On a pris de bonnes photos.
Alle andere beleggingsondernemingen hebben een aanvangskapitaal van 730 000 ecu.
Toutes les autres entreprises d'investissement disposent d'un capital initial de 730 000 écus.
Michael, we hebben een groot probleem.
Michael, on a un gros problème.
De lidstaten hebben de helikopters en de civiele-beschermingsteams.
Les États membres disposent d'hélicoptères ainsi que d'équipes de protection civile.
We hebben een breuk in de grens.
Nous avons une brèche dans la frontière.
Ze hebben Angel Grove gered.
Ils ont sauvé Angel Grove.
Een origineel idee hebben, verliefd worden.
Avoir une idée originale. Tomber amoureux.
We hebben de ceremonie gemist.
On a loupé la cérémonie.
De Welsh hebben een woord.
Les Gallois ont un mot.
De lidstaten hebben 18 maanden om de richtlijn om te zetten.
Les États membres disposent de 18 mois pour transposer la directive.
We hebben vermoedens.
Nous avons des idées.
We hebben eisen.
On a des revendications.
De lidstaten hebben 18 maanden om de nieuwe voorschriften om te zetten.
Les États membres disposent de 18 mois pour transposer les nouvelles règles.
We hebben Crichton.
Nous avons Crichton.
Ze hebben hem de papieren gegeven.
Ils lui ont donné les papiers.
We hebben een gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Nous disposons d'une politique agricole commune.
Mag ik 100 dollar hebben voor 'n python?
Je peux avoir 100 $ pour un python?
We hebben 'n gijzelaar, de cipier.
On a un otage, le gardien.
Ze hebben 'n moord bekend.
Ils ont avoué le meurtre.
Ande­re lidstaten hebben afzonderlijke verzekeringsstelsels voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Certains États membres disposent de régimes d'assurance distincts pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ervaring hebben in het bibliotheekwezen in het algemeen;
Disposer d'une expérience en bibliothèques en général;
Nu hebben we onze eigen vloeibare stikstof.
Maintenant, nous disposons de notre propre azote liquide.
Ik wil hebben wat zij heeft.
Je veux avoir ce qu'elle a.
We hebben die viezerik vermoord.
Nous avons tué ce pervers.
We hebben 'n gijzelaar, de nieuwe cipier.
On a un otage, le nouveau gardien.
De beller kan Lincoln niet gezien hebben.
Celui qui a appelé ne peut avoir vu Lincoln.

Uitslagen: 264915, Tijd: 0.0883

Zie ook


hebben al
ont déjà
hebben ook
ont également ont aussi
hebben betrekking
portent concernent se rapportent couvrent
hebben recht
ont droit
hebben gevonden
a trouvé trouve
hebben gezien
avons vu avons constaté
hebben bereikt
ont atteint parvenus avons accompli
hebben gekregen
ont reçu ont obtenu
hebben aangetoond
ont montré ont démontré ont révélé montrent
hebben ingediend
ont introduit ont présenté ont déposé
hebben ondertekend
ont signé signataires
hebben genomen
ont pris prises
hebben ontvangen
ont reçu ont bénéficié
hebben gemaakt
ont fait ont rendu font
hebben gegeven
ont donné ont exprimé
hebben de lidstaten
états membres ont les etats membres ont
hebben de ministers
ministres ont ministres ont-ils

"Hebben" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer