ACCEPTONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Acceptons in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1027

Voorbeelden van het gebruik van Acceptons in een zin en hun vertaling

Nous acceptons toutes les cartes de crédits.
Wij accepteren alle creditcards.
Si nous acceptons cette demande, le Parlement ne pourra pas être pris au sérieux.
Als we dit verzoek accepteren kan het Parlement niet serieus genomen worden.
Nous acceptons la limitation du champ d'application en matière de relation industrie-consommateur.
Wij aanvaarden de beperking van het toepassingsgebied tot de relatie bedrijfsleven-consument.
Et nous acceptons de relever ce défi.
Wij aanvaarden deze uitdaging.
Nous n'acceptons ni cheques, ni cartes.
We nemen geen cheques nog kredietkaarten aan.
Nous acceptons votre offre.
We nemen je aanbod aan.
Andere zin voorbeelden
Nous acceptons votre défi.
We accepteren jouw uitdaging.
C'est avec humilité et gratitude que nous acceptons ce cadeau.
Nederig en dankbaar aanvaarden we deze gave.
Nous acceptons votre argent.
Wij accepteren uw geld.
Je tiens à dire aux parlementaires que nous acceptons la majorité des amendements.
Ik wil u er graag op wijzen dat wij instemmen met de meeste amendementen.
Nous acceptons votre proposition.
We aanvaarden uw voorstel.
Non, nous acceptons son offre.
Nee, we nemen z'n hulp aan.
Nous acceptons l'inévitable et achetons une voiture pour lui.
We accepteren het onvermijdelijke en kopen een auto voor hem.
Nous n'acceptons les clochards pollués.
We zouden die soort niet toelaten.
Nous acceptons vos excuses et vous souhaitons bonne chance pour l'avenir.
We aanvaarden je excuses en wensen je verder succes.
Nous acceptons les deux réglementations, mais sur la base d'une information précise des consommateurs.
We accepteren de twee regelingen, maar op basis van duidelijke consumenteninformatie.
Nous acceptons vos présents avec gratitude et humilité.
Wij nemen uw geschenken met dank en nederigheid aan.
Nous acceptons donc les propositions avancées par Mme Rothe.
Kortom, wij aanvaarden de voorstellen van mevrouw Rothe.
Pour l'instant, nous acceptons de fait la fiabilité de la machine.
Voorlopig nemen we de computergegevens als feiten aan.
Nous acceptons ton offre, Massacreur.
We accepteren je aanbod, Death Dealer.
Nous acceptons cette proposition, conformément au règlement.
Wij aanvaarden het voorstel overeenkomstig het Reglement.
Nous acceptons tout le monde.
We accepteren iedereen.
Nous acceptons le pari!
We nemen de weddenschap aan!
Nous acceptons les chèques.
We accepteren cheques.
Nous acceptons le contenu financier de la communication de la Commission comme point de départ.
Wij aanvaarden de financiële inhoud van de mededeling van de Commissie als vertrekpunt.
Nous acceptons avec plaisir votre invitation.
We nemen uw vriendelijke uitnodiging met graagte aan.
Nous acceptons tous la nécessité de réformer le régime existant.
Wij aanvaarden allemaal dat hervorming van de bestaande regeling noodzakelijk is.
Nous acceptons les dons.
Wij accepteren donaties.
Nous acceptons donc les quatre amendements qui nous ont été proposés.
Wij aanvaarden dus die vier ingediende amendementen.
En attendant, acceptons son hospitalité.
Intussen accepteren we z'n gastvrijheid.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.1027

Zie ook


acceptons l'ajout
akkoord gaan met de toevoeging
nous acceptons que
wij aanvaarden dat we erkennen dat wij gaan ermee akkoord dat wij accepteren dat
nous acceptons votre
wij accepteren de voorwaarden van jullie we aanvaarden uw wij accepteren uw we gaan op uw
et nous acceptons
en we accepteren en onderschrijft en aanvaarden wij
nous acceptons tous
wij aanvaarden allemaal aanvaarden wij alle wij willen allemaal
nous acceptons donc
daarom aanvaarden wij wij aanvaarden dus kortom , wij aanvaarden
nous acceptons cela
accepteren dat
pourquoi acceptons-nous
waarom aanvaarden wij waarom accepteren wij waarom vergaren we
nous acceptons ton
we gaan met je mee we accepteren je
si nous acceptons que
als wij aanvaarden dat als wij het goedvinden dat als we toelaten dat
nous acceptons les amendements
wij kunnen instemmen met de amendementen wij nemen de amendementen wij aanvaarden de amendementen
nous acceptons la proposition
gaan wij akkoord met het voorstel we accepteren het voorstel we aanvaarden het voorstel
nous acceptons la nécessité
wij onderkennen de noodzaak we onderschrijven de noodzaak wij accepteren de noodzaak
nous acceptons ces propositions
wij deze voorstellen aannemen accepteren wij deze voorstellen
acceptons la position du parlement
het standpunt van het parlement accepteren
nous acceptons également les amendements
wij kunnen eveneens instemmen met de amendementen verder kunnen wij ook de amendementen
acceptons les cartes de crédit
accepteren creditcards

"Acceptons" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer