DURES IN NEDERLANDS

Vertaling van Dures in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1517

Voorbeelden van het gebruik van Dures in een zin en hun vertaling

Si les choses deviennent dures, tu travailles plus dur.
Als de dingen moeilijk worden, werk je harder.
Les vitesses sont dures à calculer.
Snelheden zijn moeilijk uit te rekenen.
Les ruptures sont dures.
Relatiebreuken zijn zwaar.
Ces dernières années ont été dures.
De laatste jaren zijn zwaar geweest.
Mais certaines sont dures à lire à cause de toutes les pleurs.
Sommigen zijn lastig te lezen door al het huilen.
Elles sont dures à abandonner.
Ze zijn lastig op te geven.
Pas aussi dures qu'une planète polluée et inhabitable.
Niet zo hard... als een vervuilde, onbewoonbare planeet.
Des poires, mais pas trop dures, sinon il ne les digère pas.
Peren, maar niet te hard, want dat verteerd hij niet.
Andere zin voorbeelden
C'est important? Des crottes dures, c'est important?
Zou die harde ontlasting belangrijk zijn?
Les femmes dures m'ont toujours paru suspectes.
Ik heb harde vrouwen altijd verdacht gevonden.
Des chaises dures et ils puaient tous.
Harde stoelen en iedereen stonk.
Perforation d'ulcère duodénal, stomatite, distension abdominale, selles dures, colite neutropénique.
Duodenumulcus perforatie, stomatitis, opgezette buik, harde ontlasting, neutropene colitis.
Certaines habitudes sont dures à lâcher.
Gewoontes zijn moeilijk af te leren.
Leurs méthodes sont dures,- mais on peut pas nier le résultat.
Hun methoden, die zijn streng, maar de resultaten mogen er zijn.
Les preuves sont dures à trouver.
Bewijzen zijn moeilijk te vinden.
Les ruptures, ou appelle ça comme tu veux, peuvent être dures.
Een relatiebreuk, of wat dit dan ook is, kan zwaar zijn.
Ça fait des paquets mous ou des boulettes dures?
Smeuïg zacht of zijn het meer harde keutels?
Vous et moi ai n'ont pas obtenu aucune cause pour les sensations dures.
Jij en ik hebben geen reden voor harde gevoelens.
Les années 90 ont été dures à New York.
In de jaren 90 was het zwaar in New York.
Les blagues sur O.J. sont dures.
Grappen over O.J. zijn lastig.
Pour moi aussi, elles ont été dures.
Voor mij was het ook moeilijk.
En étant dans le cercle rapproché, tu dois accepter de dures réalités.
Nu dat je in de vertrouwenskring zit, moet je harde waarheden accepteren.
Les routes d'ici sont dures pour les voitures.
Wegen hier zijn zwaar voor auto's.
Des choses dures.
Moeilijke dingen.
Il veux un dîner et il sait que les nuits en semaine sont dures.
Hij wil gaan eten en hij weet dat doordeweeks lastig is.
Tu joues les dures?
Doe je moeilijk?
Ça n'a pas marché parce que les relations inter-espèces sont dures.
En nee, relaties tussen verschillende soorten zijn lastig.
Je sais que les ruptures peuvent être très dures.
Ik weet dat zoiets erg zwaar kan zijn.
Si c'est le cas, de dures décisions nous attendent.
Zo ja, dan staan we voor enkele zware beslissingen.
Ce Parlement a adopté de nombreuses résolutions très dures à l'égard de l'Indonésie.
Dit Parlement heeft heel wat harde resoluties tegen Indonesië aangenomen.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1517

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer