FLAGRANTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Flagrante in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.9988

Voorbeelden van het gebruik van Flagrante in een zin en hun vertaling

Flagrante, sa technique de drague.
Duidelijk een versiertruc.
Finalement mon inaptitude était tellement flagrante que je ne pouvais plus la nier.
En uiteindelijk was mijn eigen onbekwaamheid zo duidelijk dat... Ik het niet kon ontkennen.
La culpabilité d'Alvarez était flagrante.
Maar hij was overduidelijk schuldig.
J'ai toujours eu beaucoup de mépris pour ceux qui obtiennent un poste via un piston, quand bien même leur incompétence est flagrante.
Ik heb altijd veel minachting gehad voor degenen die een functie krijgen via vriendjespolitiek, zelfs als hun onbevoegdheid overduidelijk is.

Schaamteloze

( éhontée , flagrante , honteux )
Ce serait une discrimination flagrante envers les autres groupes.
Dat zou schaamteloze discriminatie van andere groepen zijn.
Mes sources au sein du département disent que les officiers de base sont outrés par cette manipulation politique flagrante.
M'n bronnen zeggen dat de gewone agenten... ontsteld zijn door deze schaamteloze politieke manipulatie.
Vous êtes en violation flagrante de cette loi.
U bent in ernstige overtreding van deze wet.
Nous devrions donc tirer la sonnette d'alarme dans chaque situation de violation flagrante des droits dans ce domaine.
We moeten daarom alarm slaan in alle gevallen van ernstige schendingen op dit gebied.

Een grove

( graves , sévère , sérieux )
C'est une violation flagrante.
Dat is een grove overtreding.
C'est une violation flagrante d'information de découvertes en cours.
Dit is een grove schending van de staats voortdurende ontdekkingsverplichtingen.

Een duidelijk

( graves , sévère , sérieux )
Et j'ai dit à Thérèse que c'est un cas de discrimination flagrante.
En ik heb Therese gezegd, dat dit een duidelijk geval van discriminatie is.
Ce phénomène constitue une violation flagrante de la dignité humaine.
Dit fenomeen is een duidelijke schending van de menselijke waardigheid.

Een flagrant

( graves , sévère , sérieux )
La disposition en cause crée donc une différence de traitement flagrante.
De in het geding zijnde bepaling roept dus een flagrant verschil in behandeling in het leven.
C'est une flagrante tentative de noircir mon nom.
Het is een flagrante poging om mijn naam zwart te maken.
Andere zin voorbeelden
Mon irresponsabilité flagrante.
Mijn flagrante onverantwoordelijkheid.
Le Royaume-Uni a connu très récemment une violation flagrante de ses droits intellectuels.
Het Verenigd Koninkrijk kent een zeer recente flagrante schending van de intellectuele rechten.
La traite des êtres humains est la forme la plus flagrante de violation des droits de l'homme.
Mensenhandel is de meest flagrante vorm van mensenrechtenschending.
La contradiction est flagrante.
De tegenstelling is flagrant.
Cette violation flagrante de la Charte olympique est inacceptable.
Die duidelijke schending van het Olympisch Handvest kunnen wij niet aanvaarden.
C'est une violation flagrante de la vie privée des citoyens.
Ik noem dat een schaamteloze overtreding op hun privacy.
Epier Grace et Nathan en flagrante... hétérose, c'est immoral.
Grace en Nathan bespioneren als ze in' flagrante heterosis' zijn, dat is onethisch.
L'erreur est flagrante: notre amendement mentionne bien 420 déportés.
Vanzelfsprekend is dit een vergissing: in ons amendement is namelijk sprake van 420 uitgewezenen.
La concurrence fiscale est particulièrement flagrante dans le domaine des statuts spéciaux et d'exception.
De fiscale concurrentie is bijzonder uitgesproken op het vlak van bijzondere en uitzonderingsstatuten.
Encore une différence flagrante entre les garçons et les filles.
Weer een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen.
Votre Honneur, ceci est- une tentative flagrante.
Edelachtbare, dit is een onverholen poging.
J'étais sur le pont exposé, mais sa nervosité était flagrante.
Ik stond op het bovenste dek, maar hij had het zwaar.
Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour remédier à cette discrimination flagrante et à cette violation des règles européennes?
Welke stappen zal de Commissie ondernemen om deze flagrante discriminatie en schending van de Europese regelgeving recht te zetten?
Aux États-Unis, les premiers moulins textiles rentables violèrent de manière flagrante les brevets britanniques.
In de Verenigde Staten schonden de eerste winstgevende textielfabrieken op flagrante wijze de Britse patenten.
Bien que la Roumanie ait une constitution démocratique, ses articles sont régulièrement bafoués de manière flagrante.
Hoewel Roemenië een democratische grondwet heeft, wordt die vaak op grove wijze geschonden.
En tout état de cause, cela est en contradiction flagrante avec les conclusions de la présente enquête.
Hoe het ook zij, een en ander is duidelijk in strijd met de bevindingen van onderhavig onderzoek.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.9988

Zie ook


flagrante violation
tot de ernstige schending overduidelijke misbruik van flagrante strijd
aussi flagrante
een zo grove zo extreme op zo'n schaamteloze
particulièrement flagrante
bijzonder uitgesproken bijzonder flagrant
très flagrante
zeer flagrante
est en contradiction flagrante
in flagrante strijd is in flagrante tegenspraak is hetgeen overduidelijk in strijd is
c'est une violation flagrante
dat is een flagrante dat is een grove overtreding dit is een grove schending
violation flagrante des principes
flagrante schending van het principe
violation flagrante du droit international
een flagrante schending van het internationaal recht

"Flagrante" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer