PROPOSAIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Proposait in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.7786

Voorbeelden van het gebruik van Proposait in een zin en hun vertaling

La Commission proposait le 1e octobre 2014.
De Commissie had 1 oktober 2014 voorgesteld.
C'est bien ce qu'il proposait lui-même après tout.
Dat was wat hij zelf ook had voorgesteld.

Stelde

( a proposé , a posé , mit )
Environ 6 mois plus tôt, il proposait la structure alpha hélicoïdale pour les protéines.
Zes maanden eerder stelde hij de alfaspiraalstructuur voor proteïnen voor.
La Commission y proposait des taux d'accises totalement harmonisés sur le tabac manufacturé.
De Commissie stelde daarin voor de accijnstarieven voor tabaksfabrikaten volledig te harmoniseren.

Bood

( a offert , a proposé , proposé )
Il proposait 200% d'intérêts.
Hij bood 200% rente.
Cette directive de 1991 ne proposait pourtant qu'une norme minimale.
Deze richtlijn uit 1991 bood echter niet meer dan een minimumnorm.

Voor

( pour , de , à )
On lui proposait surtout des vernissages, des réunions à la mairie.
Wat wij voor hem hadden, waren vooral tentoonstellingen, raadsvergaderingen.
Le Mardi, il lui proposait un dîner.
Op dinsdag, vroeg hij haar voor een etentje.

Stelde voor

( pour , de , à )
La Commission proposait d'assigner un numéro unique aux factures.
De Commissie stelde voor om elke factuur van een specifiek nummer te voorzien.
Il proposait de déclarer" qu' en omettant de prendre les mesures prévues par les articles 9, paragraphe 4,
Hij stelde voor te verklaren," dat de Italiaanse Republiek door na de laten de in de artikelen 9, lid

Gaf

( pour , de , à )
Il proposait à la Cour de statuer de la façon suivante.
Hij gaf het Hof in overweging, te beslissen als volgt.
Il proposait à la Cour de dire pour droit.
Hij gaf het Hof in overweging te verklaren voor recht.

Overweging

( pour , de , à )
Il proposait d'apporter la réponse suivante aux questions déférées.
Hij gaf het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt.
Il proposait de répondre comme suit.
Hij gaf in overweging te antwoorden als volgt.
Andere zin voorbeelden
P & G proposait d'acquérir la totalité du capital de VPS.
P&G stelde voor het volledige bedrijfskapitaal van VPS over te nemen.
Il proposait à la Cour de répondre dans les termes suivants.
Hij stelde voor de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt.
Fallait-il le faire de la façon limitée que nous proposait la Commission?
Moesten wij, zoals de Commissie voorstelde, op beperkte wijze wetgevend optreden?
Il proposait à la Cour.
Hij stelde het Hof voor.
Si quelqu'un me proposait ce sujet, je l'achèterais sur le champ!
Als iemand mij dat voorstelt, koop ik het ter plekke!
Ce que proposait le zoo de Londres en perdant sa subvention.
Wat Londen voorstelde toen ze gekort werden.
Il y avait ce papier, il proposait une structure à 3 brins.
Er was dus die paper, en hij stelde een structuur met drie strengen voor.
Et si on proposait des logements gratuits sur le campus?
Als we ze nou eens gratis onderdak boden op de campus?
Le livre vert proposait une série de pistes d'action pour éliminer ces obstacles.
Het Groenboek bevatte een reeks voorstellen om deze belemmeringen weg te nemen.
Il proposait de passer avec des cassettes vidéo.
Hij wilde langskomen met video's.
Il proposait à la Cour de répondre aux questions de la façon suivante.
Hij gaf het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt.
Il proposait à la Cour de répondre ainsi qu'il préjudicielle.
Hij gaf het Hof in overweging de prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt.
Il proposait à la Cour de répondre dans les termes suivantes.
Hij gaf het Hof in overweging de vraag te beantwoorden als volgt.
Il proposait de dire pour droit.
Hij gaf in overweging voor recht te verklaren.
Il proposait de dire pour droit que.
Hij gaf in overweging voor recht te verklaren dat.
Il proposait de répondre comme suit.
Hij gaf i noverweging te antwoorden als volgt.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.7786

Zie ook


proposition initiale qui proposait
oorspronkelijke voorstel
dans lequel il proposait
waarin het voorstelde waarin werd voorgesteld om
la commission y proposait
de commissie stelde daarin
il proposait à la cour
hij stelde het hof hij stelde voor de prejudiciële
proposait de répondre comme suit
gestelde vraag te beantwoorden als volgt stelde voor te antwoorden als volgt stelde voor de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt noverweging te antwoorden als volgt
il proposait de répondre comme
hij gaf in overweging te antwoorden als hij gaf i noverweging te antwoorden als hij stelde voor te antwoorden als hij stelde voor de prejudiciële vragen te beantwoorden als
proposait à la cour de répondre
gaf het hof in overweging te antwoorden

"Proposait" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer