METTONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Mettons in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 1.3123

Voorbeelden van het gebruik van Mettons in een zin en hun vertaling

Zetten

( mettre , faire , va )
Nous mettons un isolant entre le mât?
We zetten een isolator tussen de mast en de condensatortop?
Parfois nous y mettons des fleurs.
Soms zetten we er bloemen neer.
Nous mettons le commandant et le colonel en danger- en les isolant.
We brengen majoor Carter en de kolonel in gevaar door ze opgesloten te houden.
D'abord, nous mettons Kyoko en lieu sûr.
We brengen Kyoko en de baby eerst in veiligheid.

Leggen

( mettre , pose , jeter )
Nous mettons tout l'argent ensemble et nous ouvrons un compte chez Post Bank.
We leggen al het geld samen en openen een rekening bij Post Bank.
Nous y mettons toujours nos patients les plus atteints.
We leggen daar altijd onze slechtste patiënten.
Mettons que je mente.
Stel dat ik lieg.
Mettons que ça vienne de moi.
Stel dat het van mij komt.
Et puis nous mettons la virgule décimale.
En dan plaatsen we de decimale punt.
Nous vous mettons donc en première classe.
Dus we plaatsen u in de eerste klasse.
Nous la mettons dans une cage de Faraday reliée électriquement à la terre.
We stoppen het in een elektrisch geaarde kooi van Faraday.
Mettons notre projet en veille.
We stoppen ons project tijdelijk.
Andere zin voorbeelden
Nous mettons les cuisiniers sur la ligne, mais on en a pas assez.
We zetten de koks op de linie. Maar we hebben niet genoeg koks.
Nous mettons donc tous les animaux à l'abri.
Dus zetten we alle dieren in de stal.
Mettons que vous soyez Ryan.
Stel dat u Ryan bent.
Nous mettons les gens à l'abris.
We brengen mensen in veiligheid.
Nous mettons un panneau stop, et nous les arrêtons dans leur élan.
We zetten een stopbord neer en stoppen ze op hun pad.
Mettons que tu meures et je te tire dessus.
Stel dat je sterft en ik schiet op je.
C'est bien, nous mettons la serviette sur nos genoux.
Inderdaad, we leggen onze servetten op onze schoot.
Mettons que Bird marque dix points au premier quart.
Stel dat Larry Bird 10 punten scoort in de eerste 15 minuten.
Nous mettons le huit ici, dans la diagonale des dizaines.
Zetten we de acht hier in de diagonaal van de tienen.
Ecoutez, nous vous mettons devant un juge.
Kijk, wij brengen jou voor een rechter.
Et nous les mettons ensemble dans le même système.
We brengen deze twee samen in hetzelfde systeem.
Nous mettons le 6 à la place des unités.
We zetten de zes op de plek van de enen.
Mettons que tu aies raison.
Stel dat het zo zit.
Nous mettons nos candidats avec nos inspecteurs sur le terrain immédiatement.
We plaatsen onze kandidaten onmiddellijk met onze detectives in het veld.
Mettons les choses au clair: c'est votre problème, pas le mien.
Voor alle duidelijkheid, dit is jouw probleem, niet het mijne.
Je sais. Mettons nos clés et nos montres là-dedans.
We leggen allemaal de sleutels en horloges in de pet.
A New York, mettons qu'on vous dise:.
Is er iemand in New York die zegt.
Et quand nous faisons la communion, nous mettons Dieu dans nos bouches.
En als we communie doen, stoppen we God in onze mond.

Uitslagen: 238, Tijd: 1.3123

"Mettons" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer