THOUGHT IN CZECH

Translation of Thought in Czech

Results: 26107, Time: 0.1618

Examples of using Thought in a sentence and their translations

And one thought crystallizes Like an icy blast.
A jediná myšlenka krystalizuje jako ledový závan.
Well, my first thought is,"what?
Dobře, moje první myšlenka je" cože?
That thought and consciousness are one and the same.
Že myšlení a vědomí jsou jedno a totéž.
Deep thought!
Hlubina myšlení!
I-I thought you were banished.
Myslel jsem, že tě vykázali.
I thought we were the Lightning Sharks.
myslel, že jsme Bleskoví žraloci.

Napadlo

( thought , figured , wondering )
I thought, well, if you were interested.
Tak mě napadlo, kdybys měla zájem.
But who ever thought that reality could be a dream?
Ale koho by napadlo, že by skutečnost mohla být snem?
I hadn't thought about it, to tell you the truth.
Neměl jsem o tom přemýšlel, abych vám řekl pravdu.
Have you thought about talking to a psychiatrist?
Přemýšlel jste o tom, že byste si promluvil s psychiatrem?
John thought it was Roy Earle.
John si myslí, že to byl Roy Earle.
Actually, everyone at my workplace thought... he's my boyfriend.
Vlastně, všichni na mém pracovišti si myslí... že, je to můj přítel.
Other sentence examples
I thought that was a myth.
myslel, že je to mýtus.
I thought you were very brave.
Napadlo mě, že jsi byl statečný.
Lionel thought of everything.
Lionel myslel na všechno.
And my second thought is,"get out of town.
A moje druhá myšlenka je" dostat se z města.
I thought we would take an anniversary bath together.
Napadlo mě, že si dáme společnou výroční koupel.
I thought, who sees you, dies immediately.
myslel, že kdo vás spatří, ihned zemře.
I thought I wanted to be a magician.
myslel, že jsem chtěl být kouzelník.
The effigy was thought to be lost, disappeared from the British Museum in 1983.
Podobizna byla myšlenka být ztracena, zmizel z Britské muzeum v roce 1983.
That's the way my father thought.
Tak přemýšlel můj otec.
I thought we could have a drink.
Napadlo mě, že bysme se spolu mohli napít.
Thought I would stop up, see where you worked.
Napadlo mě, že se stavím a podívám se, kde pracuješ.
Lee always thought of me as more of a son.
Lee o mně vždy přemýšlel spíš jako o synovi.
I thought she grew up too fast.
Zdálo se mi, že vyrostla moc rychle.
And that thought gave me yet another brilliant idea.
A ta myšlenka mi vnukla ještě jeden skvělý nápad.
My brother thought it might help you.
Brácha si myslí, že ti to snad pomůže.
I thought you wanted surgery?
myslel, že chcete na chirurgii?
Insane, desperate thought coming in three, two, one.
Šílený, zoufalý nápad přijde za 3, 2, 1.
Yeah, that's a nice thought.
Jo, to je pěkná myšlenka.

Results: 26107, Time: 0.1618

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More