THOUGHT IN CZECH

How to say "thought" in Czech

S Synonyms

Results: 11784, Time: 0.2258


Examples of Thought in a Sentence

I thought i was your family.
myslel, že já jsem tvá rodina.
I thought you said he was good with actors.
myslel, že jsi říkala, že je s herci dobrý.
I just thought if your dad needed any help with anything around the house.
Jen mě napadlo, jestli váš táta nepotřebuje pomoct s domem.
That's a beautiful thought, sammy.
To je krásná myšlenka, sammy.
I know what you thought, mr.
Vím, co vás napadlo, pane tapio.
But i thought you were a virgin.
Ale já myslel, že jsi panna.
I really thought it was tali, though.
Já opravdu myslím, že to byla tali.
I thought that was like me.
Napadlo mě, že je to jako já.
Actually, my first thought is there is no man.
Moje první myšlenka vlastně byla, že nebude žádný muž.
I thought he was a fisherman.
myslel, že byl rybář.
And then i thought, no, say something.
A pak mě napadlo, ne, řekni něco.
I thought dorothy deserved it.
myslím, že si to dorotka zasloužila.
My first thought when claire died.
Moje první myšlenka, když claire zemřela.
And i thought you said it was something special.
A já myslel, že jsi říkala, že to bylo něco speciálního.
He closed his eyes, thought about his mother and sister.
Zavřel oči, přemýšlel o své matce a sestře.
And i thought maybe you could donate some time.
A napadlo mě, že byste nám možná mohla věnovat nějaký čas.
I thought it was really flattering.
Myslím, že mi to opravdu lichotí.
And you thought about it and you said," i don't care.
Tys o tom přemýšlel a řekl:" to neva.
That's a nice thought, romeo, but we will never get a table.
To je krásná myšlenka, romeo, ale nikdy nedostaneme stůl.
I thought that you were crockett and i was tubbs!
myslel, že jsi crockett a já tubbs!
I actually thought it tasted like grethe.
Dokonce se mi zdálo, že chutnalo jako grethe.
And i thought," this is a joke.
A mě napadlo:" to je vtip.
But i thought you wanted... to see your son.
Ale já myslel, že chceš vidět svýho syna.
A visual timetable may help sequential thought.
Vizuální časový rámec může zase napomoct sekvenčnímu myšlení.
And i thought about it... and it all made sense.
A já jsem o tom přemýšlel... a vše to dávalo smysl.
Did you say you thought that ghost was insurgent?
Neříkalas, že se ti zdálo, že ten duch byl jako povstalec?
My first thought is to fire you, and then to kill you.
Moje první myšlenka byla tě vyhodit a tebe pak zabít.
I thought you said" or"!
myslím, že si řek" nebo"!
My father and brother thought they had a future, too.
Můj otec a bratr myslím měli taky budoucnost.
Well, i just thought susan and steve will be there,
No prostě mě napadlo susan a steve tam budou,

Results: 11784, Time: 0.2258

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "thought"


look
figure
discussions
picture
reflections
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Thought" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More