ENGENDRER IN NEDERLANDS

Vertaling van Engendrer in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2407

Voorbeelden van het gebruik van Engendrer in een zin en hun vertaling

Leiden tot

Mais cela ne peut engendrer une diminution des activités promotionnelles.
Maar dat mag niet leiden tot vermindering van de promotie-activiteiten.
Une consommation massive peut engendrer une accumulation de gaz phosphine.
Veelvuldig gebruik kan leiden tot een ophoping van fosfeengas.
Qu'est-ce qui peut engendrer un champ magnétique aussi intense?
Wat kan een zo'n krachtig magnetisch veld veroorzaken?
Extavia peut engendrer des effets indésirables graves.
Extavia kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.
N'engendrer aucune charge administrative disproportionnée pour les entreprises et les administrations fiscales;
Er mogen geen buitensporige administratieve lasten ontstaan voor de bedrijven en de belastingdiensten;
Toutefois, modifier le traité dans le format envisagé pour l'instant pourrait engendrer un mécanisme servant exclusivement à un nombre limité d'États membres.
Echter, als het Verdrag wordt gewijzigd op de nu voorgestelde manier kan er een mechanisme ontstaan dat uitsluitend gewijd is aan een beperkt aantal lidstaten.

Zorgen

( née , créer , apparition )
Le rapport voté ce jour va engendrer des difficultés.
Het vandaag aangenomen verslag zal zeker voor problemen gaan zorgen.
Parfois la manière dont nos affaires sont dirigées, peut engendrer des ennemis.
De manier waarop we zaken doen, kan soms voor vijanden zorgen.

Te creëren

( née , créer , apparition )
J'ai le pouvoir d'engendrer des catastrophes.
Ik ben de man met de gave om rampen te creëren.
Je suis un homme qui a le pouvoir d'engendrer des catastrophes!
Ik ben de man met de gave om rampen te creëren!
Andere zin voorbeelden
Cela pourrait engendrer des tensions dans les régions frontalières.
Dat zou kunnen leiden tot spanningen in de grensgebieden.
Mais une tragédie peut engendrer une transformation.
Maar tragedie kan leiden tot verandering.
Ce qu'ils souhaite c'est engendrer une race supérieure.
Het laatste wat hij nodig heeft, is het verwekken van een superieur ras.
Comment une telle merveille peut engendrer tant de laideur.
Dat zoiets moois als een ster zoiets lelijks kan voortbrengen.
Cela peut potentiellement engendrer des ostéosarcomes.
Dit kan mogelijk leiden tot osteosarcomen.
C'est quoi"engendrer"?
Wat betekent' verwekte'?
Ces divergences nationales pourraient engendrer des inégalités concurrentielles au sein du marché unique.
Deze nationale verschillen zouden tot oneerlijke concurrentie binnen de interne markt kunnen leiden.
Donc personne d'autre ne peut engendrer des enfants excepté lui?
Dus niemand anders kan vader kinderen, behalve voor hem?
Cela peut engendrer des problèmes que personne ne peut prévoir.
Daaruit kunnen problemen voortkomen die niemand kan voorzien.
Je connais aussi les dommages que cela peut engendrer.
Ik weet ook wat voor schade deze kunnen aanrichten.
Il est temps pour moi de me marier et d'engendrer un héritier.
Het is tijd om te trouwen en voor een erfgenaam te zorgen.
Siklos peut de ce fait diminuer l'aptitude des hommes à engendrer des enfants.
Daarom kan Siklos het vermogen van mannen om een kind te verwekken verlagen.
Le processus de l'ASEM contribue ainsi à engendrer la confiance entre les régions.
Aldus kan het ASEM-proces bijdragen aan het scheppen van vertrouwen tussen de regio's.
Acquérir et engendrer.
Krijgen en creëren.
Tous les équipements raccordés à ces plans de tension susceptibles d'engendrer des perturbations.
Alle uitrustingen aangesloten op deze spanningsniveaus die storingen kunnen teweeg brengen;
Vous serez étonné des différences que ça peut engendrer en une journée.
Het is echt verwonderlijk wat een verschil het kan maken op een dag.
Elles ne peuvent en aucun cas engendrer une réalisation amoindrie de la mission et des tâches stratégiques.
Zij mogen in geen geval leiden tot een verminderde realisatie van die missie en van strategische opdrachten.
Ces phénomènes migratoires pourraient engendrer des tensions entre les pays d'origine et les pays de destination, et entre pays d'origine et pays de transit.
Deze migratieverschijnselen kunnen spanningen veroorzaken tussen herkomst- en gastlanden en tussen herkomst- en doorreislanden.
Cette collaboration ne doit néanmoins pas engendrer de situations anticoncurrentielles incompatibles avec les règles de concurrence du traité.
Dergelijke samenwerking mag echter niet leiden tot een situatie waarin de concurrentie beperkt wordt, hetgeen niet verenigbaar is met de mededin­gingsregels van het Verdrag.
ImmunoGam peut provoquer l'augmentation de divers anticorps transférés, ce qui peut engendrer de faux positifs lors de certains tests de sérum sanguin.
ImmunoGam kan een stijging van verschillende overgedragen antistoffen veroorzaken, wat kan resulteren in onterecht positieve resultaten bij bepaalde bloedserumtests.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.2407

"Engendrer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer