INTERFERING IN NEDERLANDS

Vertaling van Interfering in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.109

inmenging (37) bemoeien (16) interfereert (7) verstoren (6) ingrijpen (7) zich te mengen (8) bemoeizuchtige (5) belemmert (6) interferentie (5) beïnvloeden (3) bemoeizieke (3) hinderen (2) bemoei (3) tussenbeide te komen (3)

Voorbeelden van het gebruik van Interfering in een zin en hun vertaling

Interfering with the lower planes is not allowed.
Inmenging op de lagere niveaus is niet toegestaan.
This is important. interfering with a police investigation is a serious offense.
Dit is belangrijk, bemoeien met een politieonderzoek is een serieuze overtreding.
Interfering in police business.
Inmenging in politiezaken.
If that's interfering, i hope i never stop.
Als dat bemoeien is, hoop ik dat ik nooit ophoud.

Muscle rigidity interfering with respiration has been reported with fentanyl and other opioids.
Spierstijfheid die interfereert met de ademhaling is gemeld voor fentanyl en andere opioïden.
The ship was protecting itself again. stopping us from interfering.
Het schip belette ons elke inmenging.
This beak is interfering with my nosh.
Dit snavel is bemoeien met mijn nosh.
KITT something is still interfering with my infrared, michael.
Er interfereert iets met mijn infrarood, michael.
He's assaulted an officer, resisted arrest, interfering with police business.
Hij viel een officier aan, verzet bij zijn arrestatie, inmenging bij politiezaken.
Interfering with a grave.
Verstoren van een graf.
Interfering with my internet shopping.
Ingrijpen in mijn internet aankopen.
Something's interfering with the engines, which is technically not possible.
Iets interfereert met de motoren, en dat is technisch onmogelijk.
Joe, i can't pollute the program by interfering.
Joe, ik mag het programma niet besmetten door inmenging.
Interfering with police business, endangering an officer.
Bemoeien met politiezaken, in gevaar brengen van een agent.
If i knew it was interfering with surfing, i would have come sooner.
Ik was eerder gekomen als ik wist dat ik je surfen zou verstoren.
I could arrest you and your partner for interfering in my investigation.
Ik kan u en uw partner arresteren omdat jullie mijn onderzoek verstoren.
We would be interfering with an evolutionary process that has been going on for thousands of years.
We zouden ingrijpen in een evolutie van duizenden jaren.
But now that little interfering gearbox has gone too far.
Nu is die kleine, bemoeizuchtige versnellingsbak te ver gegaan.
That's not exactly interfering with a police investigation.
Dat is niet precies bemoeien met een politieonderzoek.
It's like a feedback loop, interfering with the information being collected.
Het is net als een terugkoppeling, die interfereert met de verzamelde informatie.
And they decided that interfering with ascension was beyond the angelic remit.
Ze besloten dat ingrijpen met de hemelvaart buiten de engelen opdracht viel.
Because I'm failing to understand why you insist on interfering.
Omdat ik niet begrijp waarom je je blijft bemoeien.
Starfleet orders-- something about the wormhole interfering with the holographic systems.
Bevel van starfleet. iets in het wormgat interfereert met de systemen.
No interfering with the"X" games practice.
Geen interferentie met de"x" games praktijk.
I would like to punch you on the end of your interfering nose.
Ik zou je een mep tegen je bemoeizuchtige neus moeten geven.
Just stop interfering.
Niet ingrijpen.
You interfering.
Jij bemoeizuchtige.
Doctors are interfering swine.
Dokters zijn bemoeizieke zwijnen.
She just can't stop interfering.
Ze kan het gewoon niet stoppen bemoeien.
It's this idiot and his receptor interfering with my oscillations.
Het is die idioot met zijn receptor, die interfereert met mijn oscillaties.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.109

ZIE OOK

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer