WORDT IN FRANS

Vertaling van Wordt in het Frans

Uitslagen: 229663, Tijd: 0.7281

Voorbeelden van het gebruik van Wordt in een zin en hun vertaling

Het achtste lid wordt aangevuld als volgt.
L'alinéa 8 est complété comme suit.
Het wordt vervelend.
Ça devient lassant.
Beheerscontract wordt in bijlage bijgevoegd.
Le contrat de gestion est joint en annexe.
Het wordt kouder, Stiles.
Il fait de plus en plus froid, Stiles.
Hij wordt blauw.
Il devient bleu.
De ondervoorzitter wordt gekozen onder de vertegenwoordigers van de leden van het technisch personeel.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel technique.
De pedagogische beheersraad wordt door de directeur van de hogere kunstschool voorgezeten.
Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Het wordt te warm.
Ça devient trop chaud,
Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001 wordt de heer Léon Huet erkend als natuurgids.
Un arrêté ministériel du 3 octobre 2001 agrée M. Léon Huet comme guide-nature.
Punt5.5.1. wordt punt5.5.2.;
Le point 5.5.1. en devient le point 5.5.2.;
Het algemeen studiereglement wordt door de Regering vastgesteld.
Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement.
De huidige tekst wordt het eerste streepje;
Le texte actuel devient le premier tiret.
In het voortgangsrapport wordt voorts het belang van een duurzame leefomgeving onderstreept.
Le rapport de mise en œuvre souligne aussi l'importance d'un cadre de vie durable.
Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006 wordt de" SA Ent.
Un arrêté ministériel du 27 juin 2006 agrée la SA Ent.
Granulaat wordt aan het water toegevoegd waarna geroerd wordt.
Les granulés sont ajoutés à l'eau et mélangés.
De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald.
La subvention sera payée en deux tranches.
Het granulaat wordt geleverd in sachets.
Les granulés sont conditionnés en sachets.
Het wordt erger.
C'est de pire en pire.
In artikel 2 wordt lid 2, onder b, vervangen door.
À l'article 2 paragraphe 2, le point b est remplacé par le texte suivant.
Het wordt een deel van je, zoals.
Ça devient une partie de toi, comme.
Ik wil dat die man wordt behandeld met waardigheid en welwillendheid.
Je veux que cet homme soit traité avec dignité et bienveillance.
Het wordt gerepareerd.
Non, en réparation.
Hoe wordt de onderzoeksgroep samengesteld?
Comment sera composé le groupe d'enquêteurs?
Het wordt ruiger!
Ça devient chaud!
Dit bedrag wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex van 1 januari 2001.
Ce montant est rattaché à l'indice du 1er janvier 2001.
De terrorist wordt steeds creatiever.
Les terroristes sont de plus en plus ingénieux.
Jouw persoonlijke zaak wordt niet openbaar.
Tes affaires personnelles ne vont pas devenir publiques.
Het wordt waarschijnlijk een lange reis.
Ce sera probablement un long voyage.
Ik wil dat ie mooi wordt.
Je veux que ce soit grandiose.
Voor de bidirectionele vaste verbindingen wordt het jaarlijks recht verdubbeld.
Pour les liaisons fixes bidirectionnelles, la redevance annuelle est doublée.

Uitslagen: 229663, Tijd: 0.7281

Zie ook


wordt vastgesteld
est fixé il fixe est constaté est établi
wordt gebruikt
est utilisé utilisation
wordt opgeheven
est abrogé est supprimé est levée
wordt bepaald
est déterminé est fixée prévoit
wordt goedgekeurd
est approuvée est adopté est accepté
wordt toegekend
est accordée est octroyée est attribuée
wordt voorgesteld
il est proposé propose
wordt berekend
est calculée calculé
wordt verleend
est accordée est octroyée
wordt toegepast
est appliquée application appliqué
wordt uitgevoerd
est effectué est réalisée est exécuté
wordt gewijzigd
est modifié est remplacé par modification modifie
wordt geacht
est réputé est considérée comme est jugée
wordt aanbevolen
est recommandé recommande est conseillé
wordt ingediend
est introduite est présentée est déposée
wordt ook
est également est aussi
wordt gesloten
est conclue conclu conclusion
wordt ingetrokken
est abrogée est retiré est rapporté
wordt niet
n'est pas
wordt verzocht
sont invités

S Synoniemen van "wordt"


"Wordt" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer