ENKEL IN FRANS

Vertaling van Enkel in het Frans

Uitslagen: 12295, Tijd: 0.3105

Voorbeelden van het gebruik van Enkel in een zin en hun vertaling

Hogergenoemde prestaties kunnen enkel uitgevoerd worden op vrijwillige basis.
Les prestations susmentionnées ne peuvent être exécutées que sur une base de volontariat.
Enkel de gouverneur kan de schorsing in het belang van de dienst uitspreken.
Seul le gouverneur peut prononcer la suspension dans l'intérêt du service.
Eet enkel melkprodukten en eieren.
Ne mange que des produits laitiers et des œufs.
Gebruik enkel de lasers totdat ik het signaal geef.
Servez-vous uniquement des lasers jusqu'à mon signal.
Gelieve slechts een enkel nummer te selecteren.
Veuillez ne sélectionner qu'un seul morceau.
Dit kan enkel leiden tot meer rationalisatie en efficiëntie.
Ceci ne peut aboutir qu'à davantage de rationalisation et d'efficacité.
Die attesten kunnen enkel het jaar waarop ze werden toegekend, uitgereikt worden.
Ces attestations ne peuvent être délivrées que l'année où elles ont été attribuées.
Het spijt me. Enkel de vader heeft toegang.
Désolée, seul le père a accès.
Ik wil enkel Miguel helpen.
Je veux seulement aider Miguel.
Comtan 200 mg enkel op de doos.
Comtan 200 mg uniquement pour la boîte.
Waarom enkel 84?
Pourquoi seulement 84?
Comtess 200 mg enkel op de doos.
Comtess 200 mg uniquement pour la boîte.
Enkel de houder van de amulet mag praten.
Seul le détenteur de l'amulette peut parler.
Enkel de Democratische.
Juste les démocrates.
Wordt enkel in België geheven.
Ne sont perçues qu'en Belgique.
Ik wil enkel verwijzen naar de BSE-crisis.
Je voudrais simplement me référer à la crise de l'ESB.
De taxameter bevat enkel de tarieven die in de vergunning zijn vermeld.
Le taximètre comporte uniquement les tarifs mentionnés dans l'autorisation.
Enkel twee leerlingen. imvrosshcool students.
Seulement deux élèves imvros shcool students.
Maar één enkel punt stuitte hem op dien weg.
Mais un point, un seul, l'arrêtait dans cette voie.
Het eindigt enkel met onze overwinning.
Ça ne s'arrêtera qu'à notre victoire.
Enkel het lijk.
Juste du corps.
Haar enkel is gebroken.
Sa cheville est cassée.
We moeten enkel uitzoeken waar hij nu is.
Nous devons juste savoir où il est maintenant.
Enkel niet betaald.
Impayées uniquement.
Enkel een hart met ware liefde mag door.
Seul un coeur remplit d'un amour véritable peut passer.
Vermeld hieronder enkel leeftijd en geslacht.
Ne mentionner ci-dessous que l'âge et le sexe.
Ik probeerde enkel de wieg te repareren.
Je voulais simplement essayer de réparer le berceau.
Ik wou enkel m'n hond terug.
Je voulais seulement ravoir mon chien.
Een enkel kader met kernindicatoren.
Un cadre unique d'indicateurs de base.
Enkel probeer geluid.
Cheville essaie le bruit.

Uitslagen: 12295, Tijd: 0.3105

Zie ook


enkel kan
ne peut
enkel en alleen
uniquement et et simple dans le seul et unique et seulement
enkel de leden
seuls les membres seuls les members
enkel de kandidaten
seuls les candidats seuls les lauréats
mag enkel
ne peut peut uniquement ne doit
geldt enkel
ne vaut n'est valable vaut uniquement
geen enkel probleem
aucun problème pas un problème pas le moindre problème
is enkel toegestaan
n'est autorisé est autorisée uniquement
een enkel geheel
seul ensemble ensemble unique d'une seule entité
een gebroken enkel
cheville cassée
ik probeer enkel
j'essaie juste je ne cherche je m'efforce simplement j' ai seulement tenté
ik kan enkel
je ne peux je peux seulement je peux juste le seul en qui je peux
we moeten enkel
on doit juste il faut juste nous avons juste besoin
er is enkel
il n'y a seuls seront
het is niet enkel
ce n'est pas juste ce n'est pas seulement il est non seulement je ne suis pas le seul pas simplement
enkel spoor
seule trace la moindre piste le moindre
enkel betrekking heeft
porte uniquement ne porte ne concerne porte exclusivement n'a trait
niet enkel
non seulement pas seulement pas uniquement pas juste pas simplement
kan enkel
ne peut peut uniquement peut seulement
geen enkel land
aucun pays ne pas un seul pays

"Enkel" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer