DIENT IN FRANS

Vertaling van Dient in het Frans

Uitslagen: 34560, Tijd: 0.1997

Voorbeelden van het gebruik van Dient in een zin en hun vertaling

De aanvraag dient te bevatten.
La demande doit comporter.
Daartoe dient een Europees Vluchtelingenfonds te worden ingesteld.
À cette fin, il convient d'instituer un Fonds européen pour les réfugiés.
Entacapone dient slechts gebruikt te worden in combinatie met levodopa/benserazide of levodopa/carbidopa.
L'entacapone doit être utilisé uniquement en association avec lévodopa/ bensérazide ou lévodopa/ carbidopa.
De tariefstructuur dient te omvatten.
La structure tarifaire doit inclure.
Artikel 19 dient derhalve op dit punt te worden aangevuld.
Il y a lieu, dès lors, de compléter l'article 19 sur ce point.
Evenwel dient hier te worden gewezen op de interne organisatie van het openbaar ministerie.
Il convient toutefois de souligner ici l'organisation interne du ministère public.
In dat verband dient het gebruik van het internet te worden bevorderd.
Il convient à cet égard de promouvoir l'utilisation d'Internet.
Artikel 51 dient derhalve uit het ontwerp te worden weggelaten.
Il y a lieu, dès lors, d'omettre l'article 51 du projet.
Degene die hij dient heeft geen naam.
Celui qu'il sert n'a pas de nom.
De klaargemaakte oplossing dient direct gebruikt te worden.
La solution reconstituée doit être utilisée immédiatement.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp van de te nemen maatregelen in.
Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre.
In het vijfde lid dient gelezen29.02.12.11 in plaats van29.02.12.01.
À l'alinéa 5 il y a lieu de lire 29.02.12.11 à la place de 29.02.12.01.
Fred dient het beste belang van de Belt.
Fred sert les meilleurs intérêts de la Ceinture.
Richtlijn 2006/42/EG dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
La directive 2006/42/CE doit être modifiée en conséquence.
RAVICTI dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie.
Il convient d'utiliser RAVICTI avec prudence chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère.
De lidstaat dient het plan in bij de Commissie.
L'État membre soumet le plan à la Commission.
De bemanning dient aan boord te blijven.
L'équipage est resté à bord.
In het zesde lid dient gelezen29.03.12.11 in plaats van29.03.12.01.
À l'alinéa 6 il y a lieu de lire 29.03.12.11 à la place de 29.03.12.01.
Daartoe dient Richtlijn 86/298/EEG te worden gewijzigd.
À cette fin, il convient de modifier la directive 86/298/CEE.
Richtlijn 68/151/EEG dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
La directive 68/151/CEE doit être modifiée en conséquence.
Waartoe dient het jaarverslag van de Europese Rekenkamer?
À quoi sert le rapport annuel de la Cour des comptes européenne(CCE)?
Bovendien dient de Raad van Europa te worden geraadpleegd.
En outre, il convient de consulter le Conseil de l'Europe.
Hij dient de leden met name alle dienstige aanbevelingen te doen betreffende.
Il est notamment chargé de faire aux Membres toute recommandation appropriée concernant.
Richtlijn 77/799/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
La directive 77/799/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.
De aanvrager dient bij het bestuur een aanvraag om principieel akkoord in.
Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen.
Le représentant de la Commission soumet un projet de mesure à prendre.
Voor ander materiaal dient de Dienst geraadpleegd.
Pour les autres matériels il y a lieu de consulter le Service.
Hij dient het land.
Il sert la nation.
Richtlijn 78/660/EEG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
La directive 78/660/CE doit donc être modifiée en conséquence.
De Commissie dient tevens alle passende voorstellen in tot wijziging van dit besluit.
La Commission soumet également toute proposition appropriée en vue de modifier la présente décision.

Uitslagen: 34560, Tijd: 0.1997

Zie ook


dient niet
ne doit pas
dient ook
doit également devrait aussi
dient derhalve
doit donc il convient donc doit dès lors
dient er
il convient il faut il y a lieu il doit
dient daarom
doit donc il convient donc il convient dès lors
dient alleen
ne doit doit uniquement doit seulement
dient eveneens
doit également doit aussi il convient également
dient dus
doit donc il convient donc faut donc donc lieu
dient bijgevolg
doit donc doit par conséquent il convient dès lors il convient donc
dient de commissie
commission soumet commission devrait
dient de patiënt
le patient doit
dient de gemeenschap
la communauté doit
dient te geschieden
doit s'effectuer
dient de dosis
dose doit la posologie doit
dient te gebeuren
doit se faire doit intervenir doit être effectué doit être faite
dient de aanvrager
demandeur doit demandeur introduit demandeur est tenu
dient de dosering
dose doit la posologie doit
dient de raad
conseil doit
dient het hof
la cour doit il convient que la cour
dient de kandidaat
le candidat doit la conduite , le candidat

S Synoniemen van "dient"


"Dient" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer